Servicevoorwaarden

Wanneer je gebruik maakt van de website software van Platform Pro zijn de onderstaande servicevoorwaarden van toepassing. Een onderdeel van deze servicevoorwaarden is ook de verwerkersovereenkomst.

Laatste update servicevoorwaarden: 20 april 2018

Artikel 1 – Definities

1.1 Licentiegever: Platform Pro, tevens gebruiker van de servicevoowaarden, in het handelsregister bekend onder nummer 61984469.

1.2 Licentienemer: de particulier of rechtspersoon met wie Licentiegever een overeenkomst sluit tot het leveren van Diensten.

1.3 Diensten: De door Licentiegever te verlenen diensten zoals beschreven op www.platformpro.nl en op de interne support pagina, waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van de Software via een browser uitsluitend met het doel de Website op te zetten en te onderhouden inclusief de webhosting van de Website, hieronder niet te verstaan diensten van derden waartoe Licentienemer ook toegang tot wordt verschaft bij het aangaan van de Overeenkomst.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst inclusief deze servicevoorwaarden tussen Licentiegever en Licentienemer op grond waarvan Licentiegever aan Licentienemer Diensten verleent.

1.5 Software: Door Licentiegever beheerde apparatuur, programmatuur waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van een Website, schrijfruimte en de Website waarmee zij aan Licentienemer de Diensten verleent.

1.6 Website: De door Licentienemer beheerde Website op basis van de Software van Licentiegever.

1.7 Website abonnement: Een periodieke betaling waardoor Licentienemer het recht krijgt de Software te gebruiken zolang de periodieke betalingen plaatsvinden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze servicevoowaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Licentiegever en op alle met Licentiegever gesloten overeenkomsten waarop de definitie Website abonnement van toepassing is. Licentienemer verklaar kennis te hebben genomen van deze servicevoowaarden en hiermee akkoord te gaan.

2.2 Inkoopvoorwaarden, Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Licentienemer worden uitgesloten.

2.3 Licentienemer gaat deze Overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Licentienemer kan zodoende geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4 Licentiegever kan de inhoud van deze servicevoorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.5 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Licentiegever niet wenst te accepteren, heeft hij het recht het Website abonnement per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Licentiegever tot vergoeding van kosten of schade is gehouden.

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Licentiegever zijn vrijblijvend en kunnen binnen veertien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen Licentiegever en Licentienemer komt tot stand door wanneer Licentienemer de inloggegevens van de Website ontvangt. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer per telefoon, email of schriftelijk. 

3.3 Licentiegever heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van reden de Overeenkomst met Licentienemer te weigeren of eenzijdig te beëindigen waarmee ook de toegang tot de Website 14 dagen hierna kan worden ingetrokken door Licentiegever.

Artikel 4 – Licentie

4.1 Licentiegever verleent aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het Systeem. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst of wanneer de inloggegevens van de Website zijn verzonden aan Licentienemer.

4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.3 Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen (bedrijfs)activiteiten.

Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1 De Overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 12 maanden of anders indien schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Licentienemer, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de een nieuwe kalendermaand plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail. De Overeenkomst wordt daarna ontbonden met ingang van de nieuwe kalendermaand.

5.3 Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven Diensten en is gehouden om alle van Licentiegever verkregen informatie binnen 14 dagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur. Na deze 14 dagen zullen de Diensten niet meer beschikbaar zijn voor Licentienemer.

5.4 Licentiegever en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Licentiegever haar activiteiten staakt of liquideert.

5.5 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

5.6 Bij einde van de Overeenkomst kan Licentienemer handmatig de eigen teksten en afbeeldingen van de website halen tot 14 dagen na het einde van de Overeenkomst.

Artikel 6 – Rechten en plichten Licentiegever

6.1 Licentiegever spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

6.2 Licentiegever is niet betrokken bij de inhoud van de Website van Licentienemer, Licentiegever is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten, diensten, content, reclame en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

6.3 Licentiegever behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en de Software. Licentiegever zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.4 Licentiegever kan de Diensten mogelijk uitbreiden en/of nieuwe functionaliteiten beschikbaar stellen. Uitbreidingen of nieuwe functionaliteiten die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer hiervan gebruik wenst te maken dient Licentienemer hierover nadere afspraken te maken met Licentiegever.

6.5 Licentiegever verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Licentiegever. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

6.6 Licentiegever spant zich in om regelmatig backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Website, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.

6.7 Licentienemer geeft Licentiegever de volmacht Licentienemer aan te melden voor betaalde en/of gratis diensten en/of producten van derden en tot het aanmaken van inloggegevens voor deze diensten en/of producten. Over betaalde diensten en/of producten van derden zal Licentiegever Licentienemer vooraf informeren.

6.8 Support voor diensten van derden valt niet binnen deze Overeenkomst. Ook niet als Licentienemer is aangemeld voor deze diensten door Licentiegever.

6.9 Support op de Diensten van Licentiegever verloopt uitsluitend via e-mail, tenzij Licentiegever een andere vorm van support nodig acht, waaronder te verstaan telefonische support, chat support of het Remote Desktop support. Licentiegever kan gedurende de Overeenkomst de vorm van support aanpassen.

Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer

7.1 Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken voor het opzetten van één Website.

7.2 Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

7.3 Licentienemer is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de Website.

7.4 Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk per e-mailen aan Licentiegever door te geven.

7.5 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Licentiegever mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:

geen gegevens plaatsen op de Website of de Software die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
(d) geen virussen of andere programma's verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
geen op het Website systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam en/of Wachtwoord of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn Gebruikersnaam en/of Wachtwoord strikt persoonlijk en geheim houden;
alle aanwijzingen van Licentiegever die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

7.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet op de Overeenkomst behoudt Licentiegever zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat Licentiegever tot enige schadevergoeding is gehouden.

7.7 Bij overstap naar de Website en Software van Licentiegever is Licentienemer zelf verantwoordelijk voor het instellen van redirects van oude URL’s naar nieuwe (Licentiegever) URL’s.

7.8 Licentiegever is niet verantwoordelijk voor de positie in zoekresultaten van de Website van Licentienemer.

7.9 Licentienemer is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en wisseling van providers en registrators.

Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door Licentiegever opgegeven of met Licentiegever overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2 Licentiegever is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3 Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door Licentiegever kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dage na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Licentiegever genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden.

8.4 Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.5 Indien Licentiegever een dienst blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Licentiegever geldende regeling. Een dienst mag geblokkeerd nadat de eerste betaaltermijn verstreken is.

Artikel 9 – Betaling

9.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.3 Licentiegever heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 10% van het totale bedrag met een minimum van 60 euro.

9.5 Licentiegever kan bij een betalingsherinnering administratiekosten in rekening brengen van maximaal 20 euro per herinnering. Indien een betaling langer dan 50 dagen uitblijft en er al een herinnering is verstuurd aan Licentienemer kan Licentiegever een incassobureau inschakelen. Vanaf dat moment zijn alle kosten in verband met het verkrijgen van de betaling voor rekening van Licentienemer.

9.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Licentiegever bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Diensten op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.7 Licentienemer machtigt Licentiegever tot het doen van automatisch incasso’s voor de periodieke betalingen van het Website abonnement op het door Licentienemer doorgegeven bankrekeningnummer met een maximum van 750 euro per incasso. Ook als is afgesproken dat betalingen niet via automatische incasso verlopen kan dit worden teruggedraaid op verzoek van Licentiegever.

9.8 Licentienemer dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Licentiegever, anders zijn de kosten voor rekening van Licentienemer.

9.9 Periodieke bedragen voor het Website abonnement mogen door Licentiegever op jaarbasis vooruit gefactureerd worden. Indien Licentienemer de Overeenkomst opzegt worden eventueel teveel betaalde licentiegelden binnen 30 dagen terugbetaald aan Licentienemer.

Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

10.1 Licentiegever staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Licentiegever geleverde Diensten als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Licentiegever.

10.2 Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de systemen van Licentiegever, gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen van welke aard dan ook, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer.

10.3 Licentienemer dient de geleverde Diensten meteen na activering nauwkeurig te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

10.4 Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met Licentiegever opnemen via de contactpagina op de website. Licentienemer krijgt dan binnen 30 werkdagen een inhoudelijke reactie van Licentiegever. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.5 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten conform de voorwaarden in deze serviceovereenkomst.

10.6 Bij het onterecht terugboeken van een automatische incasso door Licentienemer wordt per onterechte terugboeking 60 euro administratiekosten in rekening gebracht.

10.7 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere Diensten, en met betrekking tot alles wat Licentiegever ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Licentiegever.

11.2 Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

11.3 Het is Licentienemer niet toegestaan om de Diensten of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

11.4 Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Licentiegever is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Licentienemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

12.2 De aansprakelijkheid van Licentiegever jegens Licentienemer, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Licentienemer op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan. De maximaal te verhalen schade bedraagt 4 maanden aan licentievergoedingen.

12.3 Licentienemer zal Licentiegever en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.

12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Licentiegever is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden.

12.5 Licentiegever is niet verantwoordelijk voor verzonden e-mails via de Software of via de Website.

Artikel 13 - Overmacht

13.1 Licentiegever is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

  • een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Licentiegever
  • onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
  • belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
  • werkstakingen
  • brand
  • ongeval of ziekte van personeel
  • Denial of Services (DoS) aanvallen
  • door Licentiegever onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Licentiegever afhankelijk is

13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Licentiegever tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13.3 Indien Licentiegever door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 14 – Advisering

14.1 Alle door Licentiegever gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Licentiegever verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Licentiegever te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Licentiegever verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Licentiegever verleent daarbij geen enkele garantie.

14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Licentiegever is Licentiegever niet aansprakelijk.

Artikel 15 – Domeinen

15.1 De overeenkomst inzake de registratie van het domein wordt rechtstreeks tussen Licentienemer en de toekennende instantie of de registrator geëffectueerd.

15.2 Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen, verkrijgen en behouden van de domeinnaam en dient zelf zorg te dragen voor de doorverwijzing van deze domeinnaam naar het Website systeem van Licentiegever.

Artikel 16 - Overige bepalingen gebruik Website systeem door Licentienemer

16.1 De Website waar Licentienemer gebruik van mag maken wordt op een tijdelijke URL geplaatst totdat Licentienemer aangeeft deze naar een ander URL te willen verplaatsen.

16.2 Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het maken van de Website via de Software van Licentiegever. Licentiegever stelt daarvoor de benodigde instructies beschikbaar.

16.3 De Website is toonbaar voor de internetbrowsers Google Chrome Browser, Firefox en Safari tot twee browserversienummers terug.

16.4 Inloggen op de Website is alleen mogelijk vanaf een computer en niet vanaf een telefoon of tablet.

16.5 Licentienemer verklaart kennis te hebben genomen van de Code Telemarketing, de Cookiewet en bijhorende wetgeving daaromtrent zoals de wet AVG. Te denken valt aan zaken als privacybeleid, cookiebeleid en zogenaamde opt-in velden en de communicatie daarover op de website. Licentiegever is hier nimmer aansprakelijk voor, ook niet op het moment dat er door Licentiegever (abusievelijk) functies aan de Software worden toegevoegd die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving. Licentienemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de beoordeling in welke mate de Website aan alle Nederlandse wet- en regelgeving voldoet of kan hierover informeren bij Licentiegever. Indien de Website hier niet aan zou voldoen en Licentienemer is zelf niet in staat de overtreding te beëindigden, dan neemt Licentienemer hierover zo spoedig mogelijk contact over op met Licentiegever. Licentienemer heeft altijd de mogelijkheid de Website offline te laten zetten om een eventuele overtreding te beëindigen.

Artikel 17 - Webhosting

17.1 Licentienemer is verplicht de Website te hosten bij Licentiegever. De kosten voor de webhosting zijn bij de licentiegelden inbegrepen.

17.2 Hosting betreft uitsluitend webhosting van één domein en één website en nadrukkelijk geen e-mailhosting of andere vorm van hosting.

17.3 Licentienemer krijgt geen toegang tot de hostingomgeving en wordt nimmer eigenaar van hetgeen op de webhostingserver van Licentiegever staat.

17.4 Licentiegever stelt een maximum aan de hoeveelheid opslagruimte en dataverkeer die Licentienemer mag gebruiken in het kader van de Diensten. Indien geen aanvullende afspraken zijn gemaakt wordt het maximum vastgesteld op 10 GB per maand aan dataverkeer en 200mb aan opslagruimte. Bij overschrijding van dit maximum is Licentiegever bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen.

17.5 Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

17.6. Licentienemer verstrekt hierbij Licentiegever een onbeperkte licentie om alle door Licentienemer via de systemen van Licentiegever verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Licentiegever geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de afspraken door Licentiegever.

Artikel 18 – Privacy

18.1 Licentiegever verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Licentienemer wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en Licentiegever als verwerker. De voorwaarden en condities van deze verwerking van persoonsgegevens door Licentiegever ten behoeve van Licentienemer staan in de bijlage Verwerkersovereenkomst van deze servicevoorwaarden.

18.2 Licentiegever verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. Licentiegever is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy statement van Licentiegever is te raadplegen op de website www.platformpro.nl. Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen.

https://platformpro.nl/juridische-informatie/

Artikel 19 – Toepasselijk recht

19.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Licentiegever is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

19.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Verwerkersovereenkomst

Deze verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van de servicevoorwaarden.

Artikel 1 - Definities 

In deze Verwerkersovereenkomst hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

1.1 Verwerkingsverantwoordelijke: Licentienemer conform de servicevoorwaarden.

1.2 Verwerker: Licentiegever conform de servicevoorwaarden.

1.3 Betrokkene: natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben.

1.4 Verwerkersovereenkomst: deze verwerkersovereenkomst, welke deel uitmaakt van de Overeenkomst en de servicevoorwaarden van Platform Pro.

1.5 Overeenkomst(en): elke tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker gesloten overeenkomst, bestaand en toekomstig, op grond waarvan Verwerker werkzaamheden verricht met door Verwerkingsverantwoordelijke via een door Verwerker aangeboden product of dienst verzamelde Persoonsgegevens.

1.6 Persoonsgegevens: informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de Betrokkene). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

1.7 Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

1.8 Datalek: inbreuk in verband met persoonsgegevens. Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

1.9 Autoriteit Persoonsgegevens: toezichthoudende autoriteit. Een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

1.10 AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.11 Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van Verwerker Persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 2 - Duur, looptijd en beëindiging

2.1 Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand op de datum dat de servicevoorwaarden ingaan of op het moment dat voorafgaand daaraan Licentienemer al persoonlijke informatie deelt met Licentiegever met de intentie een Overeenkomst aan te gaan. Voor bestaande Licentienemers waarop ook de servicevoorwaarden van toepassing zijn gaat deze Verwerkersovereenkomst in op 25 mei 2018.

2.2 Deze Verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege nadat de Overeenkomst tussen Partijen is beëindigd of het faillissement van een van de Partijen wordt uitgesproken. Deze Verwerkersovereenkomst kan niet apart worden opgezegd van de Overeenkomst.

2.3 In geval van beëindiging  van de Overeenkomst, zullen Partijen in overleg treden omtrent de overdracht van de Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerker is verplicht de door Verwerkingsverantwoordelijke vereiste medewerking te verlenen.

Artikel 3 -  Verplichtingen Verwerkingsverantwoordelijke

3.1 Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het melden van de Verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

3.2 Verwerkingsverantwoordelijke staat er jegens Verwerker voor in dat de Verwerking en de inhoud, het gebruik en/of de Persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

Artikel 4 - Verplichtingen Verwerker

4.1 Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke en zal alle redelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke dienaangaande opvolgen.

4.2 Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker toestemming om in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en deze Verwerkersovereenkomst derde(n) in te schakelen voor de Verwerking en geeft toestemming alle vormen van persoonsgegevens te verwerken waartoe Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker zelf toegang toe geeft of waartoe automatisch toegang tot wordt verkregen door Verwerker doordat Verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van de Diensten van Verwerker en waartoe daarnaast derden ook toegang tot kunnen hebben, waaronder onder andere de volgende gegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, locatiegegevens, bankgegevens, webstatistieken, surfgedrag, internetbrowser en apparaat type, betalingsgeschiedenis, DNS en hostinggegevens, persoonlijke en/of zakelijke e-mail en alle data welke in de Website of in een ander programma wordt opgeslagen waartoe Verwerker toegang heeft.

4.3 Verwerker zal technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens om verlies of onrechtmatige Verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de gegevens) te voorkomen, maar is hier nooit aansprakelijk voor. Elke vorm van schade of schadevergoeding, waaronder gevolgschade, wordt uitgesloten.

4.4 Indien er bij Verwerker, of bij een door Verwerker ingeschakelde Sub-verwerker, sprake is van een beveiligingsincident en/of datalek als bedoeld in de AVG, zal Verwerker dit altijd onverwijld aan Verwerkingsverantwoordelijke melden. Daarbij geeft Verwerker tevens aan: Wat de oorzaak is van het beveiligingsincident/datalek; Wat de mogelijke gevolgen zijn van het beveiligingsincident/datalek; Op welke manier door Verwerker maatregelen zullen worden genomen om deze gevolgen te beperken.

4.5 In het geval dat een Betrokkene een verzoek tot inzage, of tot verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorzetten naar Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker geeft hierbij op verzoek en op kosten van Verwerkingsverantwoordelijke haar medewerking. Verwerker mag de Betrokkene van deze afspraak op de hoogte stellen.

4.6 Partijen stellen de ander onverwijld op de hoogte van relevante wijzigingen in de Verwerkingsprocessen.

4.7 Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen buiten de Europese Unie of doorgeven aan Sub-verwerkers in landen buiten de Europese Unie.

Artikel 5 - Audits

5.1 Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om maximaal één keer per jaar een audit uit te voeren ter controle van de afspraken onder deze Verwerkersovereenkomst.

5.2 Verwerker zal de voor de audits benodigde ondersteunende gegevens bewaren.

5.3 De personen die de audit uitvoeren zullen zich conformeren aan de beveiligingsprocedures zoals die bij Verwerker van kracht zijn.

5.4 Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.

5.5 Alle kosten van een audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen. Verwerker kan alle door haar gemaakte kosten zonder maximum doorbelasten aan Verwerkingsverantwoordelijke.

5.6 Verwerkingsverantwoordelijke zal niet eerder aanvangen met een audit dan één maand na voorafgaande schriftelijke aankondiging. Indien datum en tijdstip van de audit Verwerker niet gelegen komt, zullen Partijen een nieuwe datum vaststellen in goed overleg.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1 Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker van iedere vorm van aansprakelijkheid en (indirecte) schade daarbij inbegrepen gevolgschade en opgelegde boetes aan Verwerkingsverantwoordelijke waarbij de maximale schadevergoeding op één euro wordt vastgesteld.

6.2 Verwerker wordt eveneens gevrijwaard door Verwerkingsverantwoordelijke voor de schade geleden door Betrokkenen die op grond van de AVG mogelijk voor haar rekening zou komen.

6.3 Onverminderd artikel 6.2, is aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade uitgesloten. Onder indirecte schade vallen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, en schade als gevolg van aanspraken van derden.

Artikel 7 - Eigendomsrechten

7.1 Alle industriële of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de onder deze Verwerkersovereenkomst te verwerken of verwerkte Persoonsgegevens berusten te allen tijde bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en geschillenoplossing

8.1 Op deze Verwerkersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

8.3 Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Verwerker aangewezen om van geschillen kennis te nemen.